Showing: 71 - 74 of 74 RESULTS
دسته‌بندی نشده

لزوم حضور معاونین تحقیقات وفناوری دانشگاه های علوم پزشکی در هیات

گردهمایی سالانه معاونین تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تصویب چندین مصوبه در زمینه توسعه آموزش‌های اخلاق، رسیدگی به وضعیت اعضای هیات علمی پژوهشی و همینطور ساماندهی مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها به همراه داشت.